Kancelaria poszukuje Adwokata lub Radcy prawnego specjalizującego się w branży nieruchomości komercyjnych.

Miejsce pracy:

 • Warszawa

Wymagania:

 • uprawnienia adwokata lub radcy prawnego
 • doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa nieruchomości, m. in. :
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów w zakresie najmu
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów w zakresie obrotu nieruchomościami,
  • udział w zawieraniu umów zawieranych z bankami związanych z finansowaniem i refinansowaniem zakupu nieruchomości,
  • analiza oraz opiniowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych związanych z rynkiem nieruchomości,
 • znajomość języka angielskiego, w tym języka prawniczego,
 • samodzielność,
 • umiejętność samodzielnej pracy, zdolności analityczne,
 • łatwość formułowania myśli,
 • umiejętność nawiązywania relacji,
 • terminowość i zaangażowanie w powierzone zadania,
 • wysoka kultura osobista,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,

Oferujemy

 • pracę w przyjaznym, profesjonalnym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • atrakcyjne warunki współpracy
 • komfortowe warunki pracy – w tym doskonałą lokalizację kancelarii
 • możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych pod kierunkiem ekspertów
 • pracę w przyjaznym i zgranym zespole profesjonalistów

Osoby zainteresowane współpracą, proszone są o przesłanie CV na adres z dopiskiem „adwokat / radca prawny”.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Monika Piwońska Kancelaria Radcy Prawnego P-LAW Legal Advisors z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5/11.

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest zgody na przetwarzanie danych;

3) dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania Pani/Pana zgody;

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przeniesienia danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy: ;

5) w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

6) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, objętych zgodą przed jej cofnięciem;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, proszę o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – Monika Piwońska Kancelaria Radcy Prawnego P-LAW Legal Advisors z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 5/11 00-660 Warszawa, moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu, wizerunku, doświadczenia, wykształcenia, a także wszelkich innych danych podawanych w CV. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji, przeprowadzanej przez administratora. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO, przed wyrażeniem niniejszej zgody. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia zgody może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie/cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji, z wyjątkiem nierozpatrzenia kandydatury.