Kancelaria poszukuje radcy prawnego / adwokata.

Miejsce pracy: Warszawa Śródmieście Południowe

Wymagania:

 • samodzielność,
 • umiejętność samodzielnej pracy, zdolności analityczne,
 • terminowość,
 • wysoka kultura osobista,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • dynamizm w działaniu,
 • biegła znajomość języka angielskiego, w tym języka prawniczego,
 • biegła obsługa komputera w zakresie aplikacji biurowych;

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • wysokie wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia.

Osoby zainteresowane współpracą, proszone są o przesłanie CV na adres z dopiskiem „radca prawny”.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego P-LAW Legal Advisors z siedzibą w Warszawie (00-660) przy ul. Lwowskiej 5/11.
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest zgody na przetwarzanie danych;
3) dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania Pani/Pana zgody;
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przeniesienia danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy: ;
5) w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, objętych zgodą przed jej cofnięciem;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, proszę o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – Kancelaria Radcy Prawnego P-LAW Legal Advisors z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 5/11 00-660 Warszawa, moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu, wizerunku, doświadczenia, wykształcenia, a także wszelkich innych danych podawanych w CV. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji, przeprowadzanej przez administratora. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO, przed wyrażeniem niniejszej zgody. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia zgody może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie/cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji, z wyjątkiem nierozpatrzenia kandydatury.